ગણેશ વિસર્જન પછી શ્રીફળ, ફુલ, સોપારી, ચોખા, લાલ કપડું, કળશના પાણી વગરેનું શું કરવું જોઈએ? મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા

મિત્રો ભગવાન ગણપતિના વિસર્જન બાદ આપણે શું શું કરવું જોઈએ? તેના વિશે આપણે જાણીશું. આપણે ભગવાન ગણપતિનું પૂજન કરીએ છીએ

Read more