ગુજરાત ઉપર મોટું વીજ સંકટ, ગુજરાતના લોકો ખાસ જોઈ લો

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે દેશમાં કોલસાની અછતને કારણે મોટું સંકટ મંડરાય રહ્યુ છે ત્યારે તંત્ર સબ સલામતના દાવા કરી

Read more