આ વર્ષે આદ્રા તો બારેમાસ પાધરા : આદ્રા નક્ષત્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદના સંજોગો

મિત્રો નક્ષત્રને લઈને એક મોટી લોકવાયકા પ્રચલિત છે કે… “મગસરા વાયા તો આદ્રા મે આયા, વર્ષે આદ્રા તો બારેમાસ પાધરા”

Read more