પૃથ્વી તરફ આવી રહ્યું છે મોટું તોફાન, મોબાઈલ અને વીજળીને થશે અસર, અમેરિકાની ચેતવણી

અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા લોકોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે આકાશમાં એક ભયંકર તોફાન ઉત્પન્ન થયું છે જે ધીરે-ધીરે પૃથ્વી તરફ

Read more