ચાર કરોડ રૂપિયામાં વેચાય છે આ બે મોઢાવાળો સાપ, એવો થાય છે તેનો ઉપયોગ કે જાણીને પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે

સાપનું નામ સાંભળતા જ લોકોના મનમાં એક જ વિચાર આવે છે કે સાપ કરડવાથી મૃત્યુ થઈ જાય છે કેમકે તે

Read more