તુલસી સામે ઊભા રહીને દરરોજ ત્રણ વખત બોલો આ મંત્ર, પછી જુઓ ચમત્કાર

મિત્રો બાળપણથી જ આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે આપણા ઘરના વડીલો સવાર-સાંજ દિવા અગરબત્તી કરીને માતા તુલસીની પૂજા કરે છે

Read more