આને કહેવાય ચમત્કાર : હજારો કિલોનો ટ્રક ઉપર પડતા કારનો ભૂકકો બોલી ગયો, ડ્રાઈવરનો ચમત્કારિક બચાવ

મિત્ર ગુજરાતીમાં કહેવત છે “રામ રાખે તેને કોણ ચાખે” અને “સૂળીનો ઘા સોયથી ટળ્યો” આ કહેવત બારડોલીના એક કાર ચાલક

Read more