એકમ કસોટી ડીસેમ્બર ૨૦૨૧ | Ekam Kasoti December 2021 Paper Solution | Unit Test Dec 2021

ધોરણ 3 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે દ્વિતીય સત્રની સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટીનું આયોજન કરવામાં આવશે. સતત મૂલ્યાંકન હેતુસર રાજ્યની સરકારી,

Read more