ધોરણ 12 પાસ માટે સરકારી નોકરી, દસ હજાર જગ્યાઓ આવી, જલ્દી એપ્લાય કરો

ગુજરાત પોલીસ દળમાં વર્ગ-૩ ની હથિયારી / બિન હથીયારી કોન્સ્ટેબલ લોકરક્ષક અને એસ.આર.પી.એફ. કોન્સ્ટેબલ સંવર્ગની ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા

Read more