રાજ્યના ખેડૂતો માટે પાક નુકશાન સહાય જાહેર, જુઓ લિસ્ટમાં તમારા ગામનું નામ છે કે નહીં?

મિત્રો ગુજરાતમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતોના ઉભા પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું જેને ધ્યાનમાં લઇને રાજ્ય

Read more