આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 6 November 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ : Today’s Cotton Rate (06.11.2021) રાજકોટ : ૯૩૧ થી ૧૫૪૦

Read more

આજના કપાસનાં ભાવ, સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 21 ઓક્ટોબર 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ : Today’s Cotton Rate (21.10.2021) રાજકોટ : ૯૨૫ થી ૧૩૯૦

Read more