આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 10 November 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ : Today’s Cotton Rate (10.11.2021) રાજકોટ : ૧૧૫૧ થી ૧૭૯૧

Read more

આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 9 November 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ : Today’s Cotton Rate (09.11.2021) રાજકોટ : ૧૦૧૫ થી ૧૪૬૫

Read more

આજના કપાસનાં ભાવ, ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડના બજારભાવ | Cotton Price 3 November 2021

ખેડૂત મિત્રો માટે આજના કપાસના બધી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ : Today’s Cotton Rate (03.11.2021) રાજકોટ : ૧૧૩૫ થી ૨૧૬૪

Read more