ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી મોટા સમાચાર : આ તારીખથી શરૂ થશે નવું સત્ર, શિક્ષણ વિભાગની મોટી જાહેરાત

ગુજરાત રાજ્યમાં વિદ્યાર્થીઓના ઓનલાઈન શિક્ષણને લઈને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેમાં આગામી નવું સત્ર સાત જૂનથી

Read more