ગુજરાતના આકાશમાં જોવા મળેલા અગનગોળાનું ખુલ્યું રહસ્ય : જાણો અમેરિકાએ શું કર્યો ખુલાસો

ગુજરાતના આકાશમા એક જોરદાર મોટો અગનગોળો આઠ વાગ્યાની આસપાસ અગનગોળો ધીમે ધીમે નીચે આવતા બે ભાગમાં વહેંચાઇ ગયો હતો અને

Read more