કો-રોના બાદ ભારતમાં આવી નવી મહામારી, 37000 ભૂંડોના મોતથી ફેલાયો ફફડાટ

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે સમગ્ર વિશ્વ કો-રોના મહામારીનું ભોગ બન્યું હતું. હવે ફરીથી ભારતમાં એક નવી મહામારી જન્મ લીધો

Read more