છુટાછેડા લીધા બાદ પતિનો ત્રાસ, અવની જાડેજાએ સોશિયલ મીડિયામાં કહ્યું “પ્લીઝ મારી મદદ કરો”

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે જે તાકાત સોશિયલ મીડિયામાં છે તેવી અત્યારે બીજે ક્યાંય નથી કેમ કે કોઈપણ પ્રકારની મદદની

Read more