ટ્રક પર જતા હતા એવડા મોટા વિશાળ ટાયર કે જોઈને લોકો ચોંકી ગયા અને કહ્યું કે આતો હશે ભગવાનની ગાડીનું ટાયર…

મિત્રો કોઈપણ વાહન બનાવવામા આવે ત્યારે સૌથી મોટો રોલ ટાયરનો હોય છે કેમ કે ટાયર વિના વાહન ચાલી જ ન

Read more