આવું હતું મહાભારતનું ચક્રવ્યુહ : આજે પણ તેને ભેદીને બહાર નીકળવું દુનિયા માટે રહસ્ય બનેલું છે !!

મિત્રો મહાભારતના યુદ્ધમાં કૌરવો દ્વારા ચક્રવ્યુહની રચના કરવામાં આવી હતી જેને ભેદવાનું માત્ર અર્જુન અને તેનો પુત્ર અભિમન્યુ જાણતા હતા.

Read more