કોરોના કાળમાં નોકરી ગુમાવી છે? તો મળશે ત્રણ મહિનાનો પગાર, ફટાફટ કરો રજીસ્ટ્રેશન

નમસ્કાર મિત્રો કોરોનાકાળમાં ઘણા લોકોએ પોતાની નોકરી ગુમાવી છે એવામાં સરકાર દ્વારા બેરોજગારી ભથ્થુ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સરકારે અટલ

Read more