અમરેલીમાં માતાએ તેની બે પુત્રીઓ સાથે કેરોસીન છાંટી કર્યું અગ્નિસ્નાન, આ કારણે વીખાયો માળો

અમરેલીમાં એક દુઃખદ ઘટના બની છે જેમાં એક પરિવારનો માળો વીંખાઈ ગયો છે કેમકે બેડરૂમમાં માતાએ તેની બે દીકરીઓને કેરોસીન

Read more