એકમ કસોટી ડીસેમ્બર ૨૦૨૧ | Ekam Kasoti December 2021 Paper Solution | Unit Test Dec 2021

ધોરણ 3 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે દ્વિતીય સત્રની સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટીનું આયોજન કરવામાં આવશે.

સતત મૂલ્યાંકન હેતુસર રાજ્યની સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને સ્વનિર્ભર પ્રાથમિક શાળાઓમાં સમયાંતરે સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી એટલે કે એકમ કસોટીનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧ ના દ્વિતીય સત્રમાં ધોરણ 3 થી 8 માં યોજાનાર કસોટી અંગે સમગ્ર આયોજન આ પ્રમાણે છે.

Join Our Telegram Channel To Receive All Notification:

Click Here >>>> https://t.me/AllRounder_Gujju <<<<

Ekam Kasoti In December 2021

See Full Ekam Kasoti Paripatra Official :


Unit Test Paper Solution December, January And February 2021-22 :

ધોરણ 3 સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી પેપર સોલ્યુશન : અહી ક્લિક કરો

ધોરણ 4 સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી પેપર સોલ્યુશન : અહી ક્લિક કરો

ધોરણ 5 સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી પેપર સોલ્યુશન : અહી ક્લિક કરો

ધોરણ 6 સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી પેપર સોલ્યુશન : અહી ક્લિક કરો

ધોરણ 7 સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી પેપર સોલ્યુશન : અહી ક્લિક કરો

ધોરણ 8 સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી પેપર સોલ્યુશન : અહી ક્લિક કરો

ધોરણ 9 સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી પેપર સોલ્યુશન : અહી ક્લિક કરો

ધોરણ 10 સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી પેપર સોલ્યુશન : અહી ક્લિક કરો

Periodic assessment test of the second semester will be organized for the students of Std. 3 to 8.

For the purpose of continuous assessment periodic assessment test i.e. unit test is conducted periodically in government, grant aided and autonomous primary schools of the state.

The entire planning regarding the test to be held in Std. 3 to 8 in the second session of the academic year 2021 is as follows.

Standard 3 Unit Test Paper Solution: Click Here

Standard 4 Unit Test Paper Solution: Click Here

Standard 5 Unit Test Paper Solution: Click Here

Standard 6 Unit Test Paper Solution: Click Here

Standard 7 Unit Test Paper Solution: Click Here

Standard 8 Unit Test Paper Solution: Click Here

Standard 9 Unit Test Paper Solution: Click Here

Standard 10 Unit Test Paper Solution: Click Here

10 thoughts on “એકમ કસોટી ડીસેમ્બર ૨૦૨૧ | Ekam Kasoti December 2021 Paper Solution | Unit Test Dec 2021

Comments are closed.